0105417English for Journalism
ภาษาอังกฤษสำหรับการหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการหนังสือพิมพ์การฝึกเขียนหัวข่าว รายงานข่าว บทความ บทวิจารย์ บทบรรณาธิการ ใน หนังสือพิมพ์นิตยสาร สื่อออนไลน์


Vocabulary, expressions related to journalism; practice in writing news reports, headlines, features, reviews, editorial columns and other types of articles that appear in newspapers, magazines and online media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54