0105415Selected American Poetry
บทกวีนิพนธ์อเมริกันคัดสรร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105202

Course Description
บทกวีนิพนธ์คัดสรร ของนักประพันธ์ชาวอเมริกันในยุคต่างๆ


Selected poetry by American authors of different periods
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet