0105415English Drama
บทละครอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105312

Course Description
วิวัฒนาการของบทละครอังกฤษ ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บทละครที่มีคุณค่าโดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างถูกต้อง


Development of English plays from 19th century to present; analysis of highly-valued plays to enhance skills in analyzing and criticizing plays
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54