0105412British Drama
บทละครอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105202

Course Description
พัฒนาการของบทละครอังกฤษ บทละครที่มีคุณค่าของนักประพันธ์ชาวอังกฤษ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม


Development of British plays; highly-valued plays written by British playwrights; analysis and criticism of plays with proper criteria
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54