0105409Introduction to Literary Criticism
วรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105202

Course Description
หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของวรรณกรรมวิจารณ์ แนวคิดการวิพากษ์และทฤษฎีการวิจารณ์ในการอ่านวรรณกรรมที่คัดสรร


Basic principles and development of literary criticism; critical and theoretical approaches in reading selected works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54