0105408Contemporary English Literature
วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมที่โดดเด่นของนักเขียนชาติต่างๆ นอกเหนือจากนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน การตีความหมาย ตลอดจนลักษณะของการประพันธ์ แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในงานเขียน การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมที่อ่านอย่างมีหลักเกณฑ์


Outstanding literary works of foreign authors besides English and American writers; interpretation of meaning, writing styles, cultural concepts, and circumstances reflected in the works; analysis and criticism of such literary works with proper criteria
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55