0105405Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีค้นคว้าและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน ศึกษาการวางเค้าโครงของรายงาน และเขียนรายงานโดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง


Techniques in searching and gathering information and outlining for an academic paper; practice in writing a paper with a suitable format
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54