0105403English Drama
บทละครภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105202

Course Description
ประวัติและพัฒนาการของการละคร การละครและบทละครตะวันตก การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครภาษาอังกฤษอย่างมีหลักเกณฑ์ การฝึกเขียนบทละครและการจัดการแสดงละคร


History and development of drama; Western drama and plays; analysis and criticism of plays written in English with appropriate criteria; practice in writing plays and organizing a drama performance
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54