0105402Rapid Reading Practice
การฝึกอ่านเร็ว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกเทคนิคการอ่านเร็วสร้างนิสัยการอ่านที่ถูกต้องเพื่ออ่านให้เข้าใจด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน


Rapid reading technique practice; making correct reading habit for reading comprehension with appropriate speed to reading contents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54