0105401English Drama
บทละครภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติและพัฒนาการของการละคร การละครและบทละครตะวันตก การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครภาษาอังกฤษอย่างมีหลักเกณฑ์ การฝึกเขียนบทละครและการจัดการแสดงละคร


History and development of drama; Western drama and plays; analysis and criticism of plays written in English with appropriate criteria; practice in writing plays and organizing a drama performance
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet