0105401English Senior Project
โครงงานภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษที่แสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเสนอเค้าโครงแสดงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ


Implementation of a project to ensure students’ potentials to effectively utilize their English skills, with submission of a proposal indicating objectives and procedures prior to formal presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55