0105358English for Marketing and Advertising
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการตลาดและการโฆษณา โดยเน้นการเขียนและอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการตลาดและโฆษณาเบื้องต้น


English skills for marketing and advertising communication with emphasize on writing and reading printing and electronics media according to fundamental principles of marketing and advertising
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54