0105358English in Advertisement
ภาษาอังกฤษในงานโฆษณา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและรูปแบบของงานโฆษณา คำศัพท์และลักษณะทางภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานโฆษณาชนิดต่าง ๆ การสร้าง การตีความ การสร้างบรรจุภัณฑ์ ยี่ห้อ สีที่ใช้ในงานโฆษณาและการวิจารณ์งานโฆษณา


Types and forms of advertisement; jargons and discoursal patterns in various forms of advertisement; creation, interpretation, packaging, colors used in advertisement, brand, criticism of advertisement
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54