0105357English in Entertainment Media
ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและรูปแบบของสื่อบันเทิง คำศัพท์และลักษณะทางภาษาอังกฤษที่ปรากฏในสื่อบันเทิงชนิดต่างๆ การตีความและการวิจารณ์สื่อบันเทิง


Types and genres of entertainment media; specialized vocabulary and discoursal patterns in various forms of media; interpretation and criticism of entertainment media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54