0105356English for Tourism and Tour Guide
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานมัคคุเทศก์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการท่องเที่ยว และการนำเที่ยวโดยเน้นการฟัง และการพูด ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ
เช่นพิธีการศุลกากร การติดต่อที่พัก การจัดหาพาหนะการเดินทาง เป็นต้น

Practice in using English communicative skills for tourism business and tour guiding, with emphasis on listening and speaking skills; practice in using English for provision of various forms of services and management in tourism,
including procedures of requests for visa, accommodation, and transportation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54