0105355English for Business Communication
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจ ศัพท์ในวงธุรกิจ ทำความเข้าใจขบวนการในการสื่อสาร ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในบริบทเชิงธุรกิจ ตระหนักถึงบทบาทในการสื่อสารในวัฒนธรรมอื่นๆ ตลอดจนฝึกสื่อสารในเชิงธุรกิจเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม


Study writing and speaking for business communication, vocabulary items, used in business. Understand communication process between the sender and the receiver in business context. Realize communication roles in other cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54