0105354English for Public Relation
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเบื้องต้น กลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ การออกแบบและการเขียนแผ่นพับ ใบปลิว และป้ายโฆษณาภาษาอังกฤษ สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์


Basic principles, strategies and technologies in public relations; designing and writing of brochures, leaflets and posters; English expressions and patterns used in public relations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54