0105351English for Business Presentation
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและเทคนิคในการพูดเพื่อนำเสนอ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆของการนำเสนองานทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ การใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการนำเสนอโดยใช้สำนวนที่เหมาะสม


Principles and techniques for giving presentations; steps and procedures of giving formal business presentation; use of technology accompanying the presentation with proper expressions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55