0105350English for International Trade
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเบื้องต้นและทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก และการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ต่าง ๆ


Basic principles and English skills for international trade; import and export procedure; writing import and export documentation and related documents on related situations
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet