0105350Advanced English Writing for Business
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนเพื่อธุรกิจและการบริหารสำนักงาน สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริหารและการสื่อสารในสำนักงาน


Practice in writing for business and office administration; expressions and patterns used in administration and office communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54