0105350French Studies
ฝรั่งเศสศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105224

Course Description
เอกลักษณ์ ประวัติความเป็นมาตลอดจนการดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Characteristics, history and ways of life of French people from the past until now
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54