0105348English for Note-taking and Summarizing
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจดบันทึกและสรุปความ จากการประชุม การบรรยาย การสัมภาษณ์ และเอกสารต่างๆ


Techniques and skills in using English for note-taking and summarizing of meetings, lectures, interviews, and written documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54