0105346English Literary Reading and Interpretation
การอ่านและการตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ประเภทของวรรณกรรม การอ่านงานวรรณกรรมที่เลือกสรรเพื่อการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และตีความ


Principles of English literary reading; literary genres; reading of selected literary works for analytical and critical thinking as well as interpretation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54