0105346English for Office Administration
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริหารสำนักงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทักษะในการบริหารสำนักงาน สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริหารและการสื่อสารในสำนักงาน การใช้ภาษาอังกฤษในการโทรศัพท์ การจอง และการจัดการประชุม


Principles and skills in office administration; English expressions and patterns used for administrative work and office communication; using English in telephoning, making reservations, and organizing meetings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54