0105345Practicum
การฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต6 (1-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105335

Course Description
การฝึกปฎิบัติงานในหน่วยงานตามความเห็นชอบของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง และเขียนรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผล


Practicum in an approved workplace for a minimum of 160 hours Written report required for evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54