0105344English in New Media
ภาษาอังกฤษในสื่อนฤมิต
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและรูปแบบของสื่อนฤมิต คำศัพท์และลักษณะทางภาษาอังกฤษที่ปรากฏในสื่อนฤมิตชนิดต่างๆ การสร้างและการวิจารณ์สื่อนฤมิต


Types and genres of new media; specialized vocabulary and discoursal patterns in various forms of new media; creation and criticism of new media
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet