0105343English Expository and Argumentative Writing
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเขียนและรูปแบบของการเขียนเรียงความแบบอรรถาธิบายและแบบโต้แย้ง ฝึกเขียนเรียงความแบบอรรถาธิบายและแบบโต้แย้ง โดยใช้โครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และนำเสนอแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ


Principles and forms of expository and argumentative writing; practices writing expository and argumentative compositions using correct grammatical structures and presenting ideas effectively
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54