0105341English Analytical and Critical Reading
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกอ่านข้อความแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง การตีความเจตนารมณ์และเจตคติของผู้เขียน การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านตลอดจนกลยุทธ์การเขียนของผู้เขียน


Principles of analytical and critical reading; practice reading various types of passages to gain correct comprehension; interpretation of the author’s intent and attitude; drawing a conclusion; analyzing
and criticizing the passages read and the author’s writing strategies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54