0105338History of Thailand and France Relations
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการความสัมพันธ์ของไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน


Development of relations between Thailand and France from the Ayutthaya period to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54