0105338French Literature in the 19th Century to the Modern Time
วรรณคดีฝรั่งเศสยุคจินตนิยมถึงปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105224

Course Description
ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส หลักเบื้องต้นในการอ่านและวิจารณ์วรรณคดีฝรั่งเศสประเภทต่าง ๆ วรรณคดีฝรั่งเศสจากยุคจินตนิยม ถึงยุคปัจจุบัน


History of French Literature, primary principles in reading and criticizing various genres of French Literature, from the Romantic period to the modern time
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54