0105337French Literature in the 18th Century
วรรณคดีฝรั่งเศสยุคกลางถึงยุครุ่งเรือง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105224

Course Description
ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส หลักเบื้องต้นในการอ่านและวิจารณ์วรรณคดีฝรั่งเศประเภทต่าง ๆ วรรณคดีฝรั่งเศสจากยุคกลางถึงยุครุ่งเรือง


History of French Literature, primary principles in reading and criticizing various genres of French Literature, French literature from the Middle Age to the Age of Enlightenment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55