0105336French for Basic French Cuisine Preparation
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศสเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บูรณาการทักษะฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศส คำศัพท์ สำนวน วัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารฝรั่งเศสเบื้องต้น


Integrating French skills in listening, speaking, reading and writing; incorporating vocabulary,
expressions and speech acts in relation to the basic preparation of French cuisine
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54