0105336French Visual Arts
ทัศนศิลป์ฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะของทัศนศิลป์ฝรั่งเศสและบทบาทของศิลปินฝรั่งเศส


French painting, sculpture and architecture from the Middle Age to the present; characteristics of French visual arts and roles of French artists
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54