0105331French and Mass Media
ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนโดยใช้สื่อมวลชนฝรั่งเศสเป็นสื่อ การนำศัพท์และสำนวนไปใช้ในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศสผ่านสื่อสารมวลชน


Listening, speaking, reading, and writing skills focusing on French mass media as mean of communication; learning vocabulary and expression in daily life; culture and ways of life of French people through mass media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55