0105327French History
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ


French history from the Middle Ages until World War II, emphasizing on the development of history and varios arts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54