0105327French History
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ


French history from the prehistoric period to the present, emphasizing on the development of history, arts and thoughts.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54