0105327French Civilization
อารยธรรมฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อารยธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันโดยเน้นการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ


French civilization from the Middle Age to the present emphasizing history and arts
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet