0105326France Today
ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสถาบันต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน


Characteristics of French society, politics, economy, education and institutions at the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54