0105324Introduction to French Phonetics
สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส เสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส การฝึกเขียนและอ่านสัทอักษร


French sound systems; vowels and consonants in French; practice in writing and reading phonetic alphabet
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54