0105323Introduction to French Literary Reading
การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อ่านงานวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เหมาะสมกับการเรียนในระดับต้น


Reading literary works, both prose and poetry appropriate to the level of beginners
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54