0105321Sociolinguistics
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม และการแปรตามสถานการณ์การใช้ภาษา


Analysis of the language variation conditioned by social factors and situation of language use
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54