0105312English for Tourism and Hotel Industry
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการและการจัดการทางการท่องเที่ยว ทักษะการนำเที่ยวและการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
การฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารในลักษณะงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการและจัดการธุรกิจการโรงแรม

Vocabulary, expression and information concerning tourism industry; English language skills relevant to provision of various forms of services and management in tourism; practice in tour guiding and presenting information on both Thai
and international tourist attractions; English language skills relevant to various aspects of the hotel personnel; practice of communicative skills for provision of various forms of services and management in hotel industry
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet