0105312English for Tourism Industry
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการนำเที่ยว การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการและการจัดการทางการท่องเที่ยว ทักษะ การนำเที่ยวและการแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Vocabulary, expression and information concerning tourism industry and tour guide; practice of English language skills relevant to provision of various forms of services and management in tourism; practice
in tour guiding and presenting information on both Thai and international tourist attractions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54