0105311English for Business Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์และสำนวนระดับสูงที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ การฝึกอ่านข้อความ โฆษณาและบทความทางธุรกิจที่ซับซ้อน การฝึกเขียนรายงานการประชุม บันทึกข้อความ ข้อเสนอทางธุรกิจ รายงานทางธุรกิจ และการนำเสนอโครงการทางธุรกิจ ทั้ง ณ สถานที่และช่องทางออนไลน์


Advanced vocabulary and expressions used in business communication; practice in reading complicated passages, advertisements and articles related to business; practice in writing various types of business communication
such as meeting minutes, memorandums, business proposal, business report and practice in business project presentation both onsite and online plateforms
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet