0105311English for Business Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์และสำนวนระดับสูงที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ การฝึกอ่านข้อความ โฆษณาและบทความทางธุรกิจที่ซับซ้อน การฝึกเขียนรายงานการประชุม บันทึกข้อความ ข้อเสนอทางธุรกิจ รายงานทางธุรกิจ และการนำเสนอโครงการทางธุรกิจ


Advanced vocabulary and expressions used in business communication; practice in reading complicated passages, advertisements and articles relating to business; practice in writing various types
of business communication such as meeting minutes, memorandums, business proposal, business report and practice in business project presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54