0105309Report and Discussion
การรายงานและการอภิปราย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105206 หรือ
0105206

Course Description
หลักการและการฝึกอภิปรายและรายงานปากเปล่าในหัวข้อต่างๆและในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น


Principles and strategies in discussion; practice in discussion and oral report on various topics and in more complicated situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54