0105308Introduction to Poetry
ร้อยกรองเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองโดยกวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน กลวิธีในการประพันธ์ และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานกวีนิพนธ์ที่อ่านอย่างมีหลักเกณฑ์


British and American poetry, composing strategies and language styles used in conveying meaning and mood; practice in analyzing and criticizing poetry with reference to suitable criteria
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet