0105308Drama
บทละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105307

Course Description
วิวัฒนาการในการละครอย่างสังเขป ศึกษาละครตะวันตกโดยให้สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีหลักเกณฑ์


Development of drama, western drama and plays to enable the students to analyze and criticize with appropriate criteria.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet