0105306English Expository and Argumentative Composition
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105207 หรือ
0105208

Course Description
หลักการเขียนและรูปแบบเรียงความแบบอรรถาธิบายและแบบโต้แย้ง การฝึกขียนเรียงความประเภทดังกล่าวเพื่อนำเสนอแนวคิดและรายละเอียด และการเขียนเรียงความแบบโต้แย้งเชิงวิพากษ์


Principles and forms of expository and argumentative compositions; practice in writing expository essays to present ideas and details, and argumentative essays to critically present arguments
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54