0105305English Critical Reading and Writing
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105104

Course Description
หลักการอ่านเชิงวิจารณ์ การฝึกอ่านและเขียนตอบโต้เรื่องราว สารคดี หรือบทความภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์ความคิด ตลอดจนกลวิธีการเขียนของผู้เขียน


Principles of critical reading; practice in reading and writing response to stories, documentaries, or articles written in English, with emphasis on analyzing and criticizing the author’s ideas and writing strategies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54